Αποτελέσματα

  • Επικεντρώνεται στην προώθηση προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες

  • Περιλαμβάνει 9 οργανισμούς από 8 ευρωπαϊκές χώρες: Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία και Γερμανία

  • Υποστηρίζοντας ενήλικες να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους στοιχεία και τους τομείς που θέλουν να αναπτύξουν